ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ക്ലിനിക്

ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ക്ലിനിക്

ഡോ മൂപ്പൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ക്ലിനിക് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന മാനസികവും വൈകാരികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ക്ലിനിക്കിൽ വിവാഹ പൂർവ്വ കൗൺസിലിംഗ്, ഫാമിലി തെറാപ്പി, ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ, കപ്പിൾ തെറാപ്പി തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമായിരിക്കും. ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും രാവിലെ 8.30 മുതൽ വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് മുൻക്കൂട്ടി ബുക്ക്‌ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിവരങ്ങൾക്ക് 8111880883 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.(രാവിലെ 9 നും വൈകുന്നേരം 5 നുമിടയിൽ)

#familycounseling

#familycouncelingclinic

#drmoopensmedicalcollege

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *