ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ക്ലിനിക്

ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ക്ലിനിക്

ഡോ മൂപ്പൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് ക്ലിനിക് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന മാനസികവും വൈകാരികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ക്ലിനിക്കിൽ വിവാഹ പൂർവ്വ കൗൺസിലിംഗ്, ഫാമിലി തെറാപ്പി, ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ, കപ്പിൾ തെറാപ്പി തുടങ്ങിയ…